Koha domov

Zásady používania verejného internetu

 

 1. Knižnica poskytuje bezplatný prístup na internet len registrovaným čitateľom. Používateľ internetových služieb je povinný preukázať sa platným čitateľským preukazom.
 2. Používateľom sú k dispozícii užívateľské programy ako internetový prehliadač, textový a tabuľkový editor, prezentačný program, ako aj zariadenie na prácu s USB kľúčom, disketami a CD nosičmi.
 3. Predpokladajú sa základné znalosti práce s počítačom a internetom.
 4. Záujemcovia majú nárok na využívanie týchto služieb:
  1. prehliadanie www stránok prostredníctvom internetových prehliadačov
  2. elektronickú poštu
  3. prácu s textovým a tabuľkovým editorom, prípadne prezentačným programom na PC
  4. prácu s USB kľúčom, disketami a CD nosičmi
 5. Získané informácie a výsledky svojej práce na počítači je možné:
  1. tlačiť za úhradu podľa platného cenníka služieb knižnice na sieťovej tlačiarni
  2. uložiť na vlastné pamäťové médium
 6. Pri jednej počítačovej stanici sa môže zdržiavať iba jedna osoba.
 7. Pri používaní verejného internetu je zakázané:
  1. prezerať internetové stránky, ktoré propagujú násilie, rasovú neznášanlivosť, sex, pornografiu a fašizmus
  2. sťahovať z internetu nelegálne programy /hry, filmy, hudbu/ a veľké súbory
  3. akýmkoľvek spôsobom poškodzovať a zasahovať do technického a programového vybavenia, kabeláže a nastavenia počítačov, inštalovať aplikácie a programy, poškodzovať a premiestňovať zariadenia, počítačovú techniku a nábytok
  4. kopírovať a distribuovať časti operačného systému, aplikácií a programov nainštalovaných do počítačov knižnice
  5. hrať hry
  6. konzumovať jedlá a nápoje
 8. Všetky získané informácie a údaje slúžia výhradne k osobnej potrebe čitateľa, nie je dovolené využívať ich na komerčné účely a ani ich ďalej rozširovať v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 Z. z.
 9. Používateľ má nárok na prácu s PC a internetom 60 minút denne. Pokiaľ nemajú záujem o elektronické služby ďalší čitatelia, môže službukonajúci zamestnanec knižnice túto dobu predĺžiť. V odôvodnených prípadoch je knihovník oprávnený upraviť dĺžku práce používateľa tak, aby sa zabezpečilo účelné využívanie zariadení v prospech každého záujemcu. Čitateľ sa môže na internet objednať vopred osobne, telefonicky alebo e-mailom na určitú hodinu.
 10. Používateľ je povinný po ukončení práce zatvoriť všetky otvorené aplikácie, počítač nevypínať.
 11. Používateľ je povinný nahlásiť akékoľvek zistené poruchy a nedostatky počítačovej techniky, ako aj porušovanie týchto zásad iným návštevníkom.
 12. Čitateľ je plne zodpovedný za škody spôsobené neodbornou manipuláciou s počítačom a v zmysle Knižničného poriadku Obecnej knižnice v ..... je povinný ich uhradiť.
 13. Používateľ je povinný dodržiavať uvedené zásady a rešpektovať pokyny knihovníka. Pri porušení týchto zásad je zodpovedná osoba knižnice oprávnená vykázať návštevníka z priestorov knižnice.
 14. Internetový poriadok je dostupný pri všetkých internetových staniciach.

 

Tieto Zásady používania verejného internetuv Obecnej knižnici v ..... nadobúdajú účinnosť dňa .....

 

 


Prihláste sa do svojho účtu:

Ak nemáte prihlasovacie údaje, prosím kontaktujte vašu knižnicu.

Prevádzkované v systéme Koha