Koha domov

Obec Cífer

Štatút

Knižnice Jozefa Kubániho

v CíferŠtatút schválený Obecným zastupiteľstvom obce Cífer Uznesením
č.: 96/2005
zo dňa
12.12.2005,
účinnosť od
1.1.2006
Zmeny Štatútu schválené Obecným zastupiteľstvom obce Cífer Uznesením
č.: 44/2/2015
zo dňa 19.3.2015
Zmenený Štatút nadobúda účinnosť dňa: 1.4.2015

 

 

Obec Cífer na základe zákona SNR č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskoršíchpredpisov a zákona NR SR č.183/2000 Z.z. o knižniciach vydáva tento štatút obecnej knižnicev obci Cífer.

§ 1

Právne postavenie knižnice

Knižnica sa zriaďuje ako organizačná zložka Obecného úradu Cífer, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie knižnično-informačných služieb. Knižnica nemôže v právnych vzťahoch vystupovať vo vlastnom mene, nadobúdať práva a zaväzovať sa.

Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom obce, knižnica spolupracuje s Regionálnou knižnicou v Trnave, ktorá plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okrese Trnava.

§ 2

Poslanie knižnice

 1. Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično-informačné služby a tak sprístupňuje kultúrne hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov.
 2. Knižnica organizuje a zabezpečuje tiež ďalšie kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou, napríklad literárne stretnutia, besedy, výstavy a iné.

§ 3

Sprístupnenie knižničných fondov

 1. Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.
 2. Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov všetkým svojim používateľom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.
 3. Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky.

§ 4

Správa knižnice

 1. Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s majetkom obce zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa pokynov zriaďovateľa knihovník.
 2. Knihovníka určuje starosta obce.
 3. Zriaďovateľ môže ustanoviť ako svoj poradný orgán pre činnosť knižnice knižničnú radu. Členmi knižničnej rady sú obyvatelia obce, ktorí môžu svojimi názormi a skúsenosťami priaznivo ovplyvniť činnosť knižnice. Knižničná rada vypracúva a predkladá zriaďovateľovi návrh ročného plánu činnosti knižnice.
 4. Zriaďovateľ schvaľuje plán činnosti knižnice a poveruje knihovníka vykonávaním plánu činnosti knižnice, na základe ktorého musí knihovník riadiť činnosť knižnice.
 5. Plnenie plánu činnosti knižnice sa minimálne raz za rok vyhodnocuje. Odpočet plnenia úloh predkladá starosta obce písomne obecnému zastupiteľstvu v termíne do 31.01. nasledujúceho roka.

§ 5

Hospodárenie knižnice

 1. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na rozpočet obce. V rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice a na nákup kníh. O jej výške je knihovník informovaný.
 2. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom obce. Knihovník organizuje a spravuje zverený majetok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom obce.
 3. Knihovník je povinný hospodárne a s potrebnou starostlivosťou spravovať zverené finančné prostriedky a podľa pokynov zriaďovateľa a v stanovených termínoch predkladať vyúčtovanie.

§ 6

Záverečné ustanovenie

 1. Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok.
 2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 3. Štatút bol schválený obecným zastupiteľstvom v Cíferi dňa 12.12.2005, uznesením č. 96/2005 a nadobudol účinnosť dňom 1.1.2006.
 4. Štatút bol zmenený obecným zastupiteľstvom v Cíferi dňa 19.3.2015 uznesením č 44/2/2015. Zmeny nadobudli účinnosť dňom 1.4.2015.
 5. Pomenovanie obecnej knižnice na Knižnicu Jozefa Kubániho v Cíferi bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Cíferi dňa 26.11.2020 uznesením č. 117/8/2020.

 

 

V Cíferi, dňa 11.12.2020

 

 

 

 

Mgr. Maroš Sagan, PhD.

starosta obce Cífer

Prihláste sa do svojho účtu:

Ak nemáte prihlasovacie údaje, prosím kontaktujte vašu knižnicu.

Prevádzkované v systéme Koha