Koha domov

Rôzne informácie

 

 1. Ste v Zozname knižníc MK SR?

  V súlade so zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z., vedie Ministerstvo kultúry SR Zoznam knižníc SR.

  Podľa § 4 citovaného zákona je zriaďovateľ alebo zakladateľ knižnice povinný oznámiť MK SR zriadenie alebo založenie knižnice a zrušenie knižnice do 60 dní od vzniku týchto skutočností

  - Založenie knižnice - http://www.mksr.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/kniznicny-system/formulare-159.html


 2. Legislatíva pre knižnice

  - Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/126/20180701

  - Komentovaný výklad zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach - http://www.infolib.sk/sk/aktuality/komentovany-vyklad-zakona-c-126-2015-z-z-knizniciach.html

  - Vyhláška MK SR č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/201/20160701

  - Metodické usmernenie MK SR č. MK -4315/2020-110/11107 z 21. júla 2020 na určenie štandardov pre verejné knižnice - https://www.snk.sk/en/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/dokumenty-pre-knihovnikov/standardy-odporucania-usmernenia.html


Prihláste sa do svojho účtu:

Ak nemáte prihlasovacie údaje, prosím kontaktujte vašu knižnicu.

Prevádzkované v systéme Koha